Продавници

Оваа програма претставува интегриран систем за управување со продажба, сметки, пописи и магацинско работење, со цел да ги олесни операциите на бизнисот и да го подобри управувањето со залихите и финансиите. Овие четири аспекти на операциите на компанијата се интегрирани во еден комплетен пакет, што обезбедува лесна комуникација на податоците и контрола врз сите процеси. Постои можност за интегрирање на програмите меѓусебно.

  1. Продажба :
  • Модул за управување со продажбите што овозможува брза и ефикасна обработка на трансакции и издавање на (фактури-линк до ел.фактури)
  • Интегриран систем за преглед на продажбите, креирање на сметки ел.фактури, преглед и менаџирање на финансиските трансакции.
  • Автоматско генерирање на извештаи за финансиската состојба и следење на долговите и задолженијата.

Листа на функции:

Сметки и Фактури

Реализација

Извештај за сметки

Евиденција во трговија

Состојба на залиха

  1. Пописи:
  • Модул за управување со пописите на залихите, вклучувајќи скенирање на артиклите и обнова на залихите.
  • Прегледен преглед на состојбата на залихите и генерирање на извештаи за пописите.
  • Прегледен извештај за разликите помеѓу реалната и системската залиха, што овозможува брзо реагирање на непоклопувањата.

Листа на функции:

Обработка на пописи со кусоци и вишоци

Правење пописна листа по економска единица со можност за избор на тип на материјал

Изработка на попис со приказ до одреден датум

Проследување на движењето на залихите и контрола на магацинските операции.

 Оваа интегрирана програма не само што ги олеснува операциите во секој аспект на бизнисот, туку и овозможува подобра координација и контрола помеѓу различните делови на компанијата. Од резултат е подобра ефикасност, точност и управување со ресурсите.