Основни Средства

Софтверско решение за основни средства – Ние сме тим посветен на
обезбедување на најдобрите решенија за управување со основните
средства.

Сакаме да ви понудиме преглед на значењето на основните средства и како нашиот софтвер може да ви помогне да ги управувате со
ефикасност и прецизност. Во секоја бизнис или институција, основните
средства се клучни за успешното функционирање. Нашата компанија
нуди напредни софтверски алатки и решенија за управување со
основните средства.

Овој програм овезбедува систем за ефикасно следење,
управување, и одржување на сите основни средства што ги користи
компанијата.

Евиденција на основните средства :
Програмот овозможува внесување на сите основни средства во
систем, со детални информации ,како што се:

 • Код
 • Баркод
 • Опис на средството
 • Добавувач
 • Документ на набавка
 • Вкупна амортизирана вредност
 • ИФРС вредности

Системот овозможува компаниите да прегледуваат :

 • Тековен статус и состојба на секое средство
 • Анализа на амортизација , вклучувајќи прегледи на вредности на основните средства
 • Модул за генерирање на различни извештаи и анализи
 • Анализа на амортизација, вклучувајќи прегледи на вредности на основни средства
 • Амортизација и одржување

Управување со Амортизација:

Системот автоматски пресметува и управува со амортизацијата на основните средства во согласност со финансиските стандарди и
политики на компанијата.

Регистар на пресметковни формули:

 • Амортизација – праволиниска метода
 • Амортизација – дегресивна метода
 • Амортизација – прогресивна амортизација
 • Отпис на средство
 • Поделба на средство по количина
 • Промена на вредност