Материјално Работење

Нашата софтверска програма за материјално работење претставува комплексно решение што опфаќа преку 100 видови на документи, обезбедувајќи прием на роба, дистрибуција, преработка и издавање на фактури. Ова решение е целосно прилагодено за потребите на компаниите кои се занимаваат со:

 • Трговија на големо и мало во земјата и во странство
 • Управување со бензински станици и маркети
 • Сектор на угостителство
 • Производствен сектор
 • Услужни дејности

Софтверот ги задоволува интересите на сите нивоа на организацијата, вклучувајќи ги магационерите, продавачите, материјалните книговодители и шефовите на сметководство.

Главните карактеристики на овој софтвер вклучуваат:

 • Брзо и лесно внесување на податоци со минимална употреба на глувче со што се зголемува ефикасноста на работењето, како и можност за работа со баркод
 • Подеднаква можност за обработка на материјали и услуги
 • Можност за задолжување на магацин преку испратница без пари и дополнителна обработка на цени од фактура
 • Можност за печатење на една излезна фактура со избор на ставки од повеќе претходно изработени испратници
 • Класификација на материјали и услуги која се користи во сите извештаи, залихи и пописи.
 • Обработка на рабат во продавница со автоматска нивелација на задолжението
 • Можност за автоматска изработка на повратница (програмот ги нуди документите со кои робата била примена/издадена)
 • Можност за отфрлување состојки од рецепт при книжење на документи
 • Обработка на пописи со кусоци и вишоци
 • Печатење на декларации/налепки за секој артикал

Интереси на шефови на сметководство:

 • Можност за контролиран трансфер на податоците од материјално во финансии
 • Вграден систем за хиерархија и контролиран достап до податоци зависно од овластувањата на операторот
 • Голем избор на критериуми по кој се врши доделувањето на конта на залиха
 • Можност за креирање на сопствени модели на контирање за секоја комбинација од документ + намена
 • Можност за избор на методи на издавање на робата: фифо, лифо, најскап, најефтин и автоматска обработка на отстапување од просечни цени
 • Корекција на цени во влезни документи со автоматско рекалкулирање на сите документи кои потекнуваат од нив

Интереси на директори:

 • Комерцијални извештаи за топ продажба по артикли, комерцијалисти , фирми
 • Тренд анализа на набавка и продажба по месеци

Изборот на документи кои одговараат на работењето на фирмата го врши корисникот:

Приемница (влезна фактура од добавувач)*

ПЛТ магацин (праќање роба од магацин во продавн.)*

УЦД прием (влезна фактура од увоз)

ПЛТ магацин (праќање роба од магацин во продавн.)*

Спроводница / требување

ПЛТ фирма (директен влез на роба во продавница)*

Спроводница калкулација со прод. цени

Нивелација на цена во продавница

Испратница-фактура од магацин*

Фискална сметка од продавница

Шпедитерска испратница-фактура

Дневен пазар од продавница*

Преработница

Фактура од продавница

Производство по рецепти

Транзит (влезна и излезна фактура истовремено )

Нарачка

Попис, кусок, вишок

Утрошок по рецепти

Прием на деривати

Дневен пазар од ресторан по рецепти

Испорака и фактура за деривати

Фактура од ресторан по рецепти

Калкулација на деривати со акциза

Профактура

 
 • Документите со * имаат дополнителна опција повратница.
 • Сите документи имаат опција намена која овозможува нивна поделба по основи кои корисникот сам ги дефинира.
 • Во сите влезни документи и излезни документи кои имаат продажба има опција за рабат
 • За сите документи може да се испечати калкулација со конта или обичен документ за примо-предавање на роба, а за продажните и фактура.

Список на прегледи кои се добиваат од апликацијата:

Промет

 • за еден материјал
 • FIFO/LIFO
 • промет за конто
 • промет за налог
 • промет по артикал
 • евиденција за трговија

Реализација

 • по документ
 • по материјали
 • по услуги
 • за фирма
 • тотали
 • по групи материјали/услуги

Состојба

 • залиха
 • количински
 • вредносно
 • за еден материјал
 • лагер листа
 • рок ма минување
 • изминат рок

Топ продажба

 • по артикли
 • по купувачи
 • по комерцијалисти

Графичка анализа

 • набавка/продажба