Проекти

Карактеристика на софтверот на ЕУРЕКА Информатика е тоа што тој постојано расте и се менува според законските промени, потребите и желбите на корисниците Направени се максимални напори за комуникација на проектите меѓу себе што овозможува еднократен зафат на податоците – внесени во еден проект обработени и подготвени се вчитуваат во друг.